Olorun lyrics by Tim Godfrey (Mp3)

Olorun lyrics (Mp3)

Olorun lyrics by Tim Godfrey (Mp3)

 
Olorun t'o da awon Oke Igbani
Eyin ni mo fi Ope me fun
Olorun t'o da awon Oke Igbani
Eyin ni mo fi Ope mi fun
T'ani N'wo tun gbe ga o
Bi Ko se Baba l'oke
Tani N'wo tun fi gbogbo Ope mi fun
Olorun mi t'o da awon Oke Igbani
Eyin ni mo fi Ope mi fun
T'ani N'wo tun gbe ga o
Bi Ko se Baba l'oke
Tani N'wo tun fi gbogbo Ope mi fun
Olorun mi t'o da awon Oke Igbani
Eyin ni mo fi Ope mi fun

 
OTHER SONGS SANG NY TIM GODFREY ARE :
 
Olorun lyrics by Tim Godfrey

Post a Comment

0 Comments